NEWS
最新消息

2023 年 09 月 20 日

【信用部公告】「信用部開戶總約定書」增、修訂內容

親愛的客戶您好:

                                    本會信用部開戶總約定書已進行部份修訂,於112年9月20起適用,本次修訂及新增之內容如下:

                                    1.ATM自行提款單筆上限調整為每筆3萬元整。

                                    2.新增手機無卡提款功能服務,將相關約定條款納入開戶總約定書。

本會已將增、修後之新版約定書公告於本會官網下載專區供下載閱覽,除本會規定必須另行申請外,立約人得自動享有增、修項目之服務,且一經使用增、修服務後,即視為同意增、修服務項目之約定。

 


02-26482648
聯絡資訊
02-26482648
語音自動化服務專線
(掛失、查詢、轉帳)